ที่ตั้ง

 • พิกัด GPS : 16.446468, 101.153472
 • แผนที่เส้นทาง Google Maps : https://goo.gl/maps/Enm5ieBmzSH2
 • อยู่กิโลเมตรที่ 225 ทางหลวงหมายเลข 21
 • พุทธอุทยานเพชบุระ (สระบุรี-หล่มสัก) 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป

 • พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ” หรือ “องค์พระใหญ่”
 • จากประวัติศาสตร์ตำนานการจัดสร้างและการค้นพบ พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นที่นับถือศรัทธาของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีแนวคิดริเริ่มให้มีการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร สูง 16.5899 เมตร สูงจากพื้นดิน 35 เมตร หนักกว่า 45 ตัน ประดิษฐานในพุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์
 • หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ก็ได้หารือบุคคลหลายฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ ภาคราชการและเอกชน ซึ่งก็ได้มีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะมีการดำเนินการจัดสร้างและพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจการดำเนินการทุกอย่าง โดยเฉพาะนางจงรักษ์ โฆษิตานนท์ ซึ่งเมื่อรับทราบข่าวก็ได้แสดงเจตนาร่วมทำบุญทุนประเดิมเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท พร้อมกับ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ บุตรชายอีก 2 แสนบาท
 • โครงการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มเปิดตัวในวันที่ 19 กันยายน 2552 ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำตามประเพณีประจำปี 2552 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ โดยนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สนทนาร่วมกันผ่านวิทยุกระจายเสียงว่า สมควรที่จะสร้างพุทธอุทยานของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีที่สำคัญตามประเพณีและเป็นจุดรวมศรัทธาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ และพุทธศาสนิกชน โดยมีพระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานในพุทธอุทยาน
 • ต่อมาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประชุมร่วมกันหลายฝ่าย พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบให้จัดสร้างพุทธอุทยานขึ้นเพื่อเป็น โครงการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ใน พ.ศ.2554 ณ ที่ดินราชพัสดุสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ เนื้อที่ 16-0-18 ไร่ ด้านหลังมีสระน้ำขนาดใหญ่ 80 ไร่ เชื่อมโยงไปยังแม่น้ำป่าสักสายเก่า ซึ่งเป็นลำน้ำตามตำนานที่พบองค์พระพุทธมหาธรรมราชาครั้งแรก และให้ชื่อว่า “พุทธอุทยานเพชบุระ” โดยมีพระพุทธมาธรรมราชาองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน ให้ใช้นามองค์พระเป็นทางการว่า “พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา” สำหรับหน้าตักที่มีขนาด 11.984 เมตร นั้น มีความหมาย ว่า
 • เลข 1 ตัวแรก หมาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์เอก เป็นหนึ่งในดวงใจของชนชาวไทย
  เลข 1 ตัวที่สอง หมายถึง พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ เป็นองค์พระที่อันเชิญมาประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเพชรบูรณ์
  เลข 9 หมายถึง รัชการที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์
  เลข 84 หมายถึง วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
  ในปีต่อมา ด้วยแรงศรัทธาและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการิเริ่มโครงการของท่าน นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ จึงได้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้นเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดลบัลดาลให้ ท่านได้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้ง เพื่อมาสร้างกุศลครั้งใหญ่ร่วมกับชาวเพชรบูรณ์ ให้สำเร็จ ได้ลงมือระดมสรรพกำลังทุกฝ่าย และเร่งมือดำเนินการทันทีที่ท่านได้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “หนึ่งเดียวไทย ร่วมใจถวายองค์ราชัน” เพื่อถวายเป็นประราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 มีการดำเนินการ
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ทำการลงนามในสัญญากับโรงหล่อ เริ่มหล่อชิ้นส่วนต่างๆ
  วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 พิธีต้อนรับชิ้นส่วนองค์พระฯ สู่จังหวัดเพชรบูรณ์
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 พิธียกชิ้นส่วนชิ้นแรก คือ หน้าตักส่วนกลางขึ้น ประดิษฐาน
  วันที่ 12 สิงหาคม 2554 พิธียกยอดฉัตร
  วันที่ 13 กันยายน 2554 พิธียกบาตรน้ำมนต์ประดิษฐานบนพระหัตถ์
  วันที่ 26 กันยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ปลายยอดจุลมงกุฎ ได้ทำการอัญเชิญปลายยอดทองคำประดิษฐานบนยอดจุลมงกุฎเป็นชิ้นส่วนสุดท้าย และเบิกเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ อันถือได้ว่า พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ประกอบเป็นองค์ครบถ้วนทุกชิ้นส่วน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

การเดินทาง

 • เมื่อขับรถตามทางหลวงหมายเลข 21 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 225
 • ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรณ์ ระยะทางประมาณ 300 เมตร

กิจกรรม

 • สักการะองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์
 • ถ่ายภาพประทับใจ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว
 • ชมนิทัศน์การ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง

โซเชียลมีเดีย

 • Facebook : https://www.facebook.com/282726998509163

ข้อมูล

 • จากหนังสือ “ที่ระลึกในการสร้าง มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดินเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ, 2554”

คลิปวิดีโอ

แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook

ความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

สิ่งอำนวยความสะดวก
Related Listings